Depesze

NSA: Opieszałość burmistrza Gogolina naraziła Mo-Bruk na straty
2014-10-01  |  08:33

Mo-Bruk wygrał przed NSA z burmistrzem Gogolina. Spółka zamierza dochodzić odszkodowania za opieszałość władz gminy.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że burmistrz dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa i przewlekłości z rażącym naruszeniem prawa w zakresie prowadzenia przedmiotowego postępowania, wskutek czego Mo-Bruk zmuszony został zmienić plany inwestycyjne. Ponadto NSA nałożył na Burmistrza Gogolina grzywnę i zasądził koszty postępowania sądowego. Wyrok jest prawomocny.

NSA ogłosił 30 września wyrok w sprawie ze skargi Mo-Bruk  na bezczynność i przewlekłość postępowania burmistrza Gogolina w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych.

Spółka chciała  wybudować  w Górażdżach nowy zakład do przerobu 200 tys ton odpadów, który docelowo miał zatrudniać ok 50 pracowników. Na realizację projektu spółka pozyskała dotację PARP w kwocie 27,8 mln zł, co stanowiło 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Łączne planowane nakłady inwestycyjne na budowę zakładu wynosiły 63,5 mln zł. W wyniku niezgodnego z prawem działania burmistrza Gogolina spółka utraciła dotację PARP.

W związku z wyrokiem NSA zarząd Mo-Bruk przystępuje do oszacowania wartości szkody wyrządzonej działaniami burmistrza i dochodził będzie odszkodowania od gminy Gogolin.
(Newseria Inwestor)

Czytaj także