Depesze

KNF: 1,5 mln zł kary dla TUnŻ Benefia za ryzykowne inwestycje
2014-09-26  |  13:14

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1,5 mln zł za inwestycje w ryzykowne akcje i obligacje.

– Ustalając wysokość kary, KNF wzięła pod uwagę, że do wykrycia nieprawidłowości przyczyniła się aktywność zakładu ubezpieczeń, który podjął też działania służące wyeliminowaniu negatywnych skutków nieprawidłowości oraz ograniczeniu możliwości ich wystąpienia w przyszłości, współpracując z KNF i organami wymiaru sprawiedliwości – podkreślono w komunikacie. – Komisja uwzględniła również fakt, że nie doszło do naruszenia interesów ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z zawartych przez towarzystwo umów ubezpieczenia, a sytuacja finansowa zakładu ubezpieczeń pozostaje stabilna.   

Zakład ubezpieczeń inwestował m.in. w obligacje i akcje podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i wyemitowały obligacje w krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji, a w zakładzie ubezpieczeń nie istniały analizy ich sytuacji finansowej. Niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe z długim terminem wykupu lub z opcją wykupu poprzez wydanie obligacji nowej emisji. Brak było zabezpieczenia inwestycji lub wartość zabezpieczeń nie była wystarczająca z punktu widzenia standardów inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń na lokowanie środków w instrumenty, które nie były dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz na koncentrację zaangażowania w akcje i obligacje tych samych podmiotów. Inwestycje były dokonywane niezgodnie z obowiązującymi w zakładzie ubezpieczeń regulacjami wewnętrznymi, osobiście przez byłych członków zarządu z pominięciem komitetu inwestycyjnego i bez wymaganej zgody rady nadzorczej.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także