Depesze

ABM Solid: Utrata kontraktu za 11 mln zł
2014-10-02  |  09:24

ABM Solid w upadłości układowej stracił kontrakt za ok. 11 mln zł. Spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna wypowiedziała umowę na przebudowe kolektora sanitarnego.

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa, spółka zależna ABM Solid 30 września otrzymała zawiadomienie o odstąpieniu przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną od umowy, której przedmiotem było wykonanie przebudowy kolektora sanitarnego Zaroślak.

Zamawiający oświadczył, że wobec tak znacznego opóźnienia robót, że nie jest prawdopodobne, żeby były one wykonane w czasie umówionym, odstępuje od umowy z winy wykonawcy. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

Zamawiający obciążył wykonawcę karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy w kwocie 10 proc. wynagrodzenia umownego brutto czyli ponad 1,1 mln zł.

Skutkiem odstąpienia od realizowanej umowy będzie zmniejszenie przychodów ABM Solid o ok 11,5 mln zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także