Depesze

Wezwanie na akcje Mediatelu
2014-09-16  |  16:30

Spółka Hawe ogłosiła wezwanie na ponad 10,1 mln akcji zwykłych na okaziciela spółki Mediatel, co odpowiada przeszło 1,5 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.

Na dzień ogłoszenia niniejszego wezwania wzywający posiada 644 mln akcji spółki, stanowiących ponad 98,4 proc. ogólnej liczby głosów. W wyniku Wezwania Nabywający zamierza osiągnąć 100 proc akcji w kapitale zakładowym Mediatelu. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 0,86 zł. Przyjmowanie przyjmowania zapisów rozpocznie się 6 października, a zakończy 4 listopada.

– Niezależnie od liczby akcji ostatecznie sprzedanych wzywającemu w wyniku niniejszego wezwania, wzywający planuje zmniejszyć swój udział w ogólnej liczbie głosów do poziomu umożliwiającego utrzymanie spółki w obrocie giełdowym – podkreślono w komunikacie.

Na potrzeby realizacji wyzwania ustanowione zostało zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym w mBank na kwotę przeszło 8,7 mln zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także