Depesze

Polimex-Mostostal: Porozumienie z wierzycielami
2014-09-15  |  08:15

Polimex-Mostostal porozumiał się z głównymi wierzycielami. Kupią oni nowe obligacje spółki o wartości 140 mln zł i dadzą jej więcej czasu na restrukturyzację.

Polimex-Mostostal zawarł 12 września z wierzycielami finansowymi będącymi stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego spółki z dnia 21 grudnia 2012, tj. z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bankiem Polska Kasa Opieki, Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem Zachodnim WBK oraz Bankiem Millennium  oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej około 120 mln zł  aneks  modyfikujący warunki zamknięcia III etapu restrukturyzacji finansowej spółki.
Tym samym  termin na dokonanie zamknięcia III etapu restrukturyzacji  został wydłużony do 17 września 2014.

W ramach aneksu zmodyfikowano warunki, których spełnienie jest wymagane do zamknięcia III etapu restrukturyzacji spółki – tj. dokonania emisji obligacji, udostępnienia dwóm głównym spółkom zależnym Polimexu-Mostostal, które będą prowadzić działalność w następujących zakresach: energetyka oraz petrochemia, nowej linii gwarancyjnej, a także dokonania konwersji na kapitał zakładowy spółki wierzytelności przysługujących wierzycielom finansowym będącym stroną umowy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 470 mln zł.

Polimex- Mostostal  złożył  na rzecz inwestorów w tym Agencji Rozwoju Przemysłu propozycje nabycia nowych obligacji – tj. obligacji zamiennych o łącznej wartości nominalnej 81,5 mln złotych oraz obligacji zwykłych o łącznej wartości nominalnej 58,5 mln złotych, tj. w łącznej wysokości 140 mln złotych, a propozycje te zostały przyjęte przez inwestorów. Opłacenie i emisja obligacji nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia konwersji.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także