Depesze

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje za 140 mln zł
2014-10-02  |  10:22

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje o wartości 140 mln zł. Pieniadze zasilą spółki zależne Polimex Energetyka oraz Naftoremont-Naftobudowa.

Polimex-Mostostal 1 października wyemitował 163 obligacji zamiennych na okaziciela serii A nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 0,5 mln zł każda o łącznej wartości nominalnej 81,5 mln zł oraz 585 obligacji zwykłych na okaziciela serii B nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100 tys zł każda i łącznej wartości nominalnej 58,5 mln zł.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na następujące opłacenie ceny emisyjnej podwyższonej wartości nominalnej udziałów spółek Polimex Energetyka oraz Naftoremont-Naftobudowa oraz zasilenie kapitału obrotowego spółki.

Nowe obligacje będą podlegać wykupowi w dniu przypadającym 5 lat po dniu emisji lub, w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, w terminach określonych zgodnie z warunkami emisji.

Nowe obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Ich oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych oraz marżę w wysokości ustalonej w warunkach emisji.

Nowe obligacje zostały zabezpieczone zastawami zwykłymi oraz zastawami rejestrowymi ustanowionymi przez spółkę na udziałach spółek segmentowych, zabezpieczającymi również równorzędnie wierzytelności wierzycieli finansowych spółki.

Zastawy rejestrowe zostały ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej ponad 1,8 mld zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także