Depesze

Ciech: porozumienia ze związkami zawodowymi Soda Polska
2014-09-25  |  10:33

Zarząd należącej do Ciech spółki Soda Polska zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi. Za ustępstwa spółka zyskała trzy lata spokoju.

W porozumieniu spółka m.in. wycofuje się ze zwolnień grupowych i podnosi płace najmniej zarabiającym. W zamian związkowcy zrezygnowali z innych żądań i zobowiązali się nie organizować w spółce protestów. Porozumienie ma obowiązywać przez trzy lata.

Soda Polska Ciech zawarła 24 września, ze wszystkimi działającymi w spółce organizacjami związkowymi porozumienie na mocy którego, związki zobowiązały się wycofać zgłoszone żądania dotyczące zwiększenia funduszu płac oraz w okresie obowiązywania porozumienia nie występować z żądaniami zwiększenia funduszu płac, podwyżek, ustalenia dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników spółki lub jakimikolwiek innymi żądaniami dotyczącymi wynagradzania, zarówno w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jak i poza nim.

Związki zobowiązały się też, na okres obowiązywania porozumienia, m.in. do dążenia do polubownego rozstrzygania kwestii spornych. W szczególności zobowiązały się do powstrzymywania od wszczynania sporów zbiorowych, organizacji pikiet lub akcji protestacyjnych.

Soda Polska zobowiązała się czasowo, na okres obowiązywania porozumienia, podjąć działania celem utrzymania w zatrudnieniu pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego, z wyłączeniem pracowników, którym dokonała wypowiedzenia stosunku pracy lub z którymi zawarto porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy przed zawarciem porozumienia. Działania te będą skutkowały umożliwieniem każdemu z pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego kontynuacji zatrudnienia w spółce, a w przypadku gdyby takiej możliwości nie było w innym podmiocie grupy Ciech, przynajmniej do końca okresu obowiązywania porozumienia.

Spółka zobowiązała się też podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze 73 pracowników do poziomu 2 tys zł brutto ze skutkiem od dnia 1 września. Wyraziła wreszcie zgodę na przekazanie ze środków już zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwoty 2,1 mln zł z przeznaczeniem na dodatkowe świadczenia socjalne dla pracowników.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony 36 miesięcy od dnia jego zawarcia, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron warunków porozumienia.

(Newseria Inwestor)